Konfidencialitātes politika vietnes lietotājiem

I.                Personas Datu Apstrādātāja Dati

1.                       Mēs Jūs laipni informējam, ka Jūsu personas datu pārzinis ir Joanna Golebska un Ruslans Laszczovski, kuri veic uzņēmējdarbību civilsabiedrības veidā ar uzņēmumu EXTENSIONS S.C. JOANNA GOŁĘBSKA, RUSŁAN LASZCZOWSKI, uzņēmējdarbības un korespondences adrese: ul. Chemiczna 18, 44-121 Gliwice, NIP: 6312512210, REGON: 240553641, turpmāk saukti par „Administratoru” vai „Pakalpojumu sniedzēju”.

2.                       Kontakts ar Administratoru personas datu aizsardzības jautājumos ir iespējams pa e-pasta adresi: iod@hairtalk.pl.

 

II.               Personas datu apstrādes mērķis un pamatojums

1.         Lai sniegtu elektroniskus pakalpojumus saskaņā ar mūsu uzņēmējdarbības jomu, Pakalpojumu sniedzējs apstrādā Jūsu personas datus dažādos nolūkos, t.i.:

a.        lai sazinātos ar klientu. Šāds datu apstrādes juridiskais pamatojums ir paragr. 6 p. 1 lit a un f VDAR (General Data Protection Regulation) (Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2016/679 (27.04.2016) Regula par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK), kas ļauj apstrādāt personas datus, pamatojoties uz lietotāja piekrišanu, kas izteikta kontaktējoties ar Pakalpojumu Sniedzēju, un saistībā ar administratora likumīgajām interesēm, kāda ir korespondences arhivēšana.

b.        analītiskiem un statistiskiem mērķiem – apstrādes juridiskais pamats ir Administratora pamatota interese [paragr. 6 p. 1 lit f VDAR (General Data Protection Regulation)], kuru pamatā ir Lietotāju darbības analīžu veikšana, viņu preferences, lai uzlabotu izmantotās funkcionalitātes un sniegtos pakalpojumus;

c.         lai konstatētu un pamatotu prasības vai aizstāvētu tās – apstrādes juridiskais pamatojums ir Administratora likumīgās intereses [paragr. 6 p. 1 lit f VDAR (General Data Protection Regulation)], kas balstās uz tā tiesību aizsardzību;

d.        Administratora mārketinga nolūkos [paragr. 6 p. 1 lit f VDAR (General Data Protection Regulation)].

2.        Administrators apstrādā šādus lietotāja datus:

a.        Vārdu un uzvārdu

b.        e-pasta adresi

c.         pasta adresi

d.        telefona numuru (opcionāli)

III.             Tiesības atsaukt piekrišanu

1.                       Ja personas datu apstrāde ir pamatota ar piekrišanu, jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu.

2.                      2. Ja vēlaties atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, nepieciešams nosūtīt pa e-pastu tieši Pakalpojumu Sniedzējam uz adresi: iod@hairtalk.pl.

3.                       3. Ja Jūsu personas datu apstrāde notiek, pamatojoties uz piekrišanu, tās pārsūdzība neietekmē iepriekšējās datu apstrādes likumību.

 

IV.            Prasība sniegt personas datus

1.                       Personas datu sniegšana ir brīvprātīga un atkarīga no Jūsu lēmuma. Tomēr dažos gadījumos ir nepieciešams sniegt konkrētus personas datus, lai Jūs varētu izmantot elektroniskos Pakalpojumus un citus instrumentus, kas pieejami mūsu mājas lapa.

2.                       Personas datu apjomu, kas nepieciešams, lai lietotājs varētu izmantot interneta vietnē pieejamos elektroniskos Pakalpojumus, katru reizi norāda Pakalpojuma Sniedzēja tīmekļa vietnē.

 

V.              Personas datu saņēmēji

1.                       Tāpat kā lielākā daļa uzņēmēju, mēs mūsu biznesā izmantojam citas vienības, kas bieži vien ietver nepieciešamību nodot personas datus ārējiem adresātiem. Tādēļ, ja nepieciešams, mēs pārsūtām Jūsu personas datus mūsu interneta resursdatoram un IT uzņēmumam, kas pārvalda tīmekļa vietni. Ja mēs noslēgsim līgumu, tad Jūsu dati tiks pārsūtīti arī grāmatvedības birojam un uzņēmumam, kas atbalsta rēķinu izrakstīšanas programmu .

2.                       Var gadīties arī, ka, piemēram, pamatojoties uz attiecīgiem kompetentās iestādes tiesību aktiem vai lēmumiem, mums būs jāpārsūta Jūsu personas datus arī citām vienībām, gan publiskām, gan privātām.

3.                       No savas puses mēs garantējam, ka pieprasījums par personas datu lietošanu tiek analizēts ļoti centīgi un rūpīgi, lai nepārsūtītu informāciju nepiederošām personām.

 

VI.            Personas datu nodošana trešajām valstīm

1.                        Laipni informējam, ka saistībā ar mūsu tehnoloģiju izmantošanu, kas izseko lietotāju rīcību Facebook pikseļu kodu un Google Tag Manager koda [p1] veidā, Jūsu personas dati tiks nosūtīti ārpus Eiropas Ekonomikas zonas.

2.                      Mūsu gadījumā personas dati tiks pārsūtīti uz Amerikas Savienotajām valstīm.

3.                       Google LLC un Facebook Inc. pievienojās Privātuma Vairoga programmai (t.s. Privacy Shield).

4.                      Attiecībā uz subjektiem, kuri ir pievienojušies Privātuma Vairoga programmai, Eiropas Komisija ir noteikusi atbilstošu personas datu aizsardzības līmeni. Šī paziņojuma pamatā bija Eiropas Komisijas 2016. gada 12. jūlija īstenošanas lēmums — vairāk par šo jautājumu var izlasīt Eiropas Komisijas lapa, kura pieejama interneta lapā https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl.

 

VII.          Personas datu apstrādes periods

1.                        Saskaņā ar piemērojamiem likumiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus tikai tik, cik nepieciešams, lai sasniegtu mērķi. Pēc šī perioda Jūsu personas dati tiks izdzēsti vai iznīcināti.

2.                       Attiecībā uz individuāliem personas datu apstrādes periodiem mēs informējam, ka personas datus apstrādājam:

a)                       korespondences laika posmā un 5 gadus pēc tā pabeigšanas (arhivācijas nolūkos, kas veido datu apstrādātāja pamatotas intereses) – attiecībā uz personas datiem, kas apstrādāti, lai atbildētu uz uzdotiem jautājumiem,

b)                       līdz brīdim, kad tiek efektīvi iesniegta atsaukšana — pamatojoties uz Pakalpojumu Sniedzēja likumīgām interesēm vai tirdzniecības mērķiem,

c)                       līdz piekrišanas atsaukšanai – attiecībā uz datiem, kas apstrādāti uz piekrišanas pamata,

d)                       līdz iespējamo līguma prasību ierobežošanai – attiecībā uz datiem, kas apstrādāti saskaņā ar līgumu.

3.                        Periodus gados skaita no gada beigām, kurā sākām apstrādāt personas datus. Ja Jūs izmantot savas aizmiršanas tiesības, šādas situācijas tiek risinātas individuāli.

4.                       Beidzoties apstrādes termiņam datus neatgriezeniski tiek dzēsti vai anonimizēti.

 

 

VIII.         Datu subjektu pilnvaras

1.                       Laipni informējam, ka jums ir tiesības uz:

a)                      informāciju par datu apstrādi,

b)                      personas datu kopijas saņemšanu,

c)                       personas datu labošana,

d)                      personas datu dzēšana,

e)                       personas datu apstrādes ierobežojumu,

f)                        iebilst pret personas datu apstrādi,

g)                      personas datu pārnesamību,

h)                      piekrišanas atsauci.

2.                       Norādām, ka šīs tiesības nav absolūtas, un dažos gadījumos mēs varam likumīgi atteikties tās izpildīt. Tomēr, ja mēs atsakāmies ņemt vērā pieprasījumu, tas notiek tikai pēc rūpīgas analīzes un tikai situācijā, kad tiek ņemts vērā, ka pieprasījuma atteikums ir nepieciešams.

3.                       Attiecībā uz tiesībām iebilst, mēs paskaidrojam, ka jebkurā brīdī Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, pamatojoties uz Administratora likumīgajām interesēm (tās ir uzskaitītas III punktā) saistībā ar Jūsu konkrēto situāciju. Tomēr Jums jāatceras, ka mēs varam atteikt ņemt vērā iebildumu, ja mēs uzrādīsim, ka:

a)                      ir likumīgs pamatojums apstrādei, kas dominē pār Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai

b)                      ir pamats, lai konstatētu, izmeklētu vai aizstāvētu prasības.

4.                       Bez tam Jūs jebkurā laikā varat arī iebilst pret jūsu personas datu apstrādi marketinga  nolūkos. Tādā gadījumā, saņemot iebildumu mēs pārtrauksim apstrādi šajos nolūkos.

5.                       Jūs varat izmantot savas tiesības nosūtot e-mailu tieši Pakalpojumu Sniedzējam uz adresi iod@hairltalk.pl.

 

IX.                Tiesības iesniegt sūdzību

Ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pārkāpjot piemērojamos tiesību aktus, varat iesniegt sūdzību Personas Datu Aizsardzības Biroja Priekšsēdētājam.

 

X.              Nobeiguma noteikumi

1.                       Šinī privātuma Politikas neregulētos jautājumos, tiek piemēroti personas datu aizsardzības, pakalpojumu sniegšanas ar elektroniskiem līdzekļiem noteikumi un citi attiecīgie piemērojamie tiesību aktu noteikumi.

2.                       Privātuma politika tiek pastāvīgi atjaunināta. Jums tiks paziņots par jebkādām izmaiņām šajā konfidencialitātes Politikā, izmantojot tīmekļa vietni. Ja Administrators ir veicis izmaiņas privātuma Politikā, tas tīmekļa vietnē ievieto atjauninātā dokumenta tekstu.

3.                       Privātuma politikas izmaiņas ir spēkā no atjauninātā teksta ievietošanas datuma tīmekļa vietnē.

4.                       Šī konfidencialitātes politika ir spēkā no 01.09.2019 g.

 

[p1]Lūdzu pārbaudiet